Beogradski arbitražni centar (BAC)

Beogradski arbitražni centar (BAC) osnovan je 2013. godine kao stalna arbitražna institutcija za administriranje rešavanja sporova sa ili bez inostranog elementa, kao i pružanje tehničke pomoći i administriranje ađhoc sporova po UNCITRAL ili drugim ađ hoc arbitražnim pravilima, organizovanje usluga mirenja i pružanje drugih usluga u oblasti rešavanja sporova. Sedište BAC-a je u Beogradu.

Nadležnost

Beogradski arbitražni centar nadležan je za rešavanje sporova sa ili bez inostranog elementa u skladu sa Pravilnikom BAC-a.

Preporučena klauzula

Beogradski arbitražni centar preporučuje strankama da pri ugovaranju unose sledeću klauzulu:

Svi sporovi koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi s njim konačno se rešavaju arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila).

Preporučeni dodaci:

  • Spor rešava (izabrati: jedan arbitar/tri arbitra).
  • Sedište arbitraže je u (naznačiti grad i državu).
  • Jezik arbitražnog postupka je (naznačiti po mogućnosti jedan jezik).
  • Merodavno materijalno pravo je (naznačiti izabrano merodavno pravo).
Više o BAC-u