Fondacija za razvoj alternativnog rešavanja sporova

Fondacija za razvoj alternativnog rešavanja sporova osnovana je 2013. godine radi ostvarivanja sledećih ciljeva: rad na rasterećivanju sudova, lakši pristup pravdi, skraćenje rokova za prinudno ostvarivanje ugovornih potraživanja, povećanje nivoa pravne sigurnosti i poboljšanje pristupa pravosuđu, promocija dobre prakse alternativnog rešavanja sporova.

Fondacija nastoji da upozna javnost sa prednostima alternativnih načina za rešavanje sporova. U tom cilju ona razvija projekte i programe sa pravno-obrazovnom komponentom i kreira platforme za saradnju i razmenu informacija i znanja između subjekata civilnog, privrednog i državnog sektora. Cilj joj je da podigne svest o prednostima različitih modela mirnog rešavanja sporova u društvu.

Fondacijom upravlja Upravni odbor , a predstavlja je i zastupa direktor.